Dành cho doanh nghiệp từ 200 đến 750 users

INTERFACES:

  • WAN: 1 x GbE SFP, 2 x GbE RJ45 (Cellular failover)
  • LAN: 10 x GbE RJ45 (2 x PoE)

FIREWALL THROUGHPUT: 1 Gbps

VPN THROUGHPUT: 500 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS: 200

INTERFACES:

  • WAN: 2 x GbE SFP, 2 x GbE RJ45 (1 x PoE+), 1 x USB (Cellular failover)
  • LAN: 8 x GbE RJ45, 2 x GbE SFP

FIREWALL THROUGHPUT: 1 Gbps

VPN THROUGHPUT: 500 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS: 250

INTERFACES:

  • WAN: 2 x 10GbE SFP+, 2 x 2.5GbE RJ45 (1 x PoE+), 1 x USB (Cellular failover)
  • LAN: 4 x GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+

FIREWALL THROUGHPUT: 2 Gbps

VPN THROUGHPUT: 800 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS: 500

INTERFACES:

  • WAN: 2 x 10GbE SFP+, 2 x 2.5GbE RJ45 (1 x PoE+), 1 x USB (Cellular failover)
  • LAN: 4 x GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+

FIREWALL THROUGHPUT: 3 Gbps

VPN THROUGHPUT: 1 Gbps

RECOMMEND CLIENTS: 750